Huishoudelijk reglement Golfclub

Lidmaatschap

Artikel 1
Aanmelding en Wachtlijst
a. aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt bij de ledenadministratie door het indienen van een aanmeldingsformulier.
b. indien het door het bestuur vastgesteldemaximum aantal leden is bereikt, worden aanmeldingen voor het lidmaatschap geplaatst op een wachtlijst; geplaatsten op de wachtlijst zijn gerechtigd tot het bijwonen van de ledenvergaderingen en ontvangen het clubblad/de nieuwsbrief; zij betalen een door het bestuur vastgesteldejaarlijkse bijdrage, die uiterlijk twee maanden na de factuurdatum moet zijn voldaan; indien dat niet het geval is, wordt men van de wachtlijst afgevoerd.

Artikel 2
Rechten en Plichten
Ereleden, gewone leden, jeugd- en studentledenen non-homecourse leden zijn gerechtigd de ledenvergaderingen bij te wonen en daar het woord te voeren en zij hebben stemrecht. Jeugdleden zijn gerechtigd de ledenvergaderingen bij te wonen en daar het woord te voeren, maar zij hebben pas stemrecht vanaf het bereiken van het 18de levensjaar. Donateurs zijn gerechtigd de ledenvergaderingen bij te wonen.
a. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie aan de vereniging.
In geval zij actief golfen zijn zij wel gehouden tot afname en betaling van een spelersjaarkaart en het verstrekken van een obligatielening. Verdere rechten en plichten van ereleden zijn overeenkomstig die van de gewone leden.
b. Gewone leden zijn verplicht tot het afnemen en betalen van een spelersjaarkaart. Zij betalen bij toetreding een entreegeld en verstrekken een obligatielening en voldoen een jaarlijkse contributie. Indien zij in het bezit zijn van een NGF-golfvaardigheidsbewijs, zijn zij gerechtigd tot het spelen op het Openbaar Golfterrein De Hoge Dijk. Zij kunnen deelnemen aan wedstrijden die in hun handicapcategorie worden georganiseerd en recreatief spelen tijdens de Olympustijden en openbare speeltijd.
Non-homecourse leden, die eveneens lid zijn van een andere bij de NGF aangesloten vereniging en die vereniging als hun homecourse beschouwen, zijn niet gerechtigd uit te komen in een vertegenwoordigend team van de Open Golfclub Olympus, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk door het bestuur zijn uitgenodigd.
c. Jeugdleden en studentledenzijn verplicht tot het afnemen en betalen van een spelers jaarkaart. Bij toetreding verstrekken zij een obligatielening en zij voldoen een jaarlijkse contributie. De speelrechten zijn gelijk aan die van de gewone leden. Jeugdleden hebben stemrecht vanaf het bereiken van de 18-jarige leeftijd.
d. Buitengewone leden hebben rechten en plichten overeenkomstig de door het Bestuur met hen gemaakte afspraken.
e. Donateurs steunen de vereniging met een jaarlijks door het bestuur vast te stellen minimum bedrag. Zij zijn gerechtigd tot het bijwonen van de ledenvergaderingen en deel te nemen aan de sociale verenigingsactiviteiten en ontvangen het clubblad/de Nieuwsbrief.
f. Vrije golfers zijn geen lid van de vereniging, maar zij laten door de vereniging hun handicap registreren. Zij voldoen hiervoor een jaarlijkse door het bestuur vast te stellen bijdrage en zij hebben verder geen rechten.

Speelvoorwaarden

Artikel 3
Alleen zij die in het bezit zijn van het Golfvaardigheidsbewijs (of van een tijdelijke oefenbaanpermissie, maar dan onder begeleiding van iemand met een golfvaardigheidsbewijs), hebben toegang tot de Openbare Golfbaan De Hoge Dijk.
a. spelers dienen zich, voor zij de baan ingaan, op de hoogte te stellen van de local rules die op dat moment van kracht zijn. Zij dienen zich onvoorwaardelijk te houden aan deze aanwijzingen;
b. deelnemers aan wedstrijden dienen zich te houden aan de bepalingen die zijn opgenomen in het wedstrijdreglement;
c. de spelersdienen aanwijzingen van baancommissarissen en baanpersoneel op te volgen;
d. de leden dienen zich te houden aan de etiquette- en spelregels en zich te onthouden van gedrag dat nadelig is voor de golfbaan en/of de goede naam van de Open Golfclub Olympus;
e. leden die zich niet houden aan de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of aan de door de vereniging of de Stichting Openbaar Golfterrein De Hoge Dijk gestelde voorwaarden kunnen worden gestraft met een:
1. berisping
2. boete
3. schorsing
4. royement.
Tegen deze bestraffing kan in beroep worden gegaan bij de commissie van beroep.
Bestuur

Artikel 4
a. Jaarlijks stelt het bestuur een rooster van aftreden op. In geval een bestuurslid tussentijds voor zijn functie bedankt, heeft het bestuur het recht de daardoor ontstane vacante taak tijdelijk te doen vervullen tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering, met inachtneming van de Statuten, artikel 10, lid 2;
b. Besluitvorming in het bestuur kan niet plaatsvinden indien meer dan twee bestuursleden afwezig zijn.
c. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is om de vereniging goed te besturen. Ten minste twee bestuursleden kunnen een bestuursvergadering bijeen roepen. Oproepingen voor bestuursvergaderingen worden tijdig verzonden. Van bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. Deze worden op de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring aan de bestuursvergadering voorgelegd.
Algemene Ledenvergadering

Artikel 5
a. Bij aanvang van iedere algemene vergadering wordt een presentielijst aangelegd, waarop ieder aanwezig stemgerechtigd lid zich inschrijft;
b. Bij schriftelijke stemming wordt een commissie van stemopneming ingesteld. De leden daarvan worden gekozen uit de leden van de vereniging, die geen bestuurslid zijn. De commissie van stemopneming organiseert en controleert de stemprocedure en maakt de uitslag van de stemming bekend.
Contributies

Artikel 6
a. Ieder lid en iedere vrije golfer ontvangt in januari een factuur met de contributie of registratiekosten van zijn of haar handicap.
– Tegelijkertijd met de factuur waarop de contributie of handicapregistratiekosten in rekening wordt gebracht, zal de vereniging de door de NGF (Nederlandse Golf Federatie) vastgestelde bijdrage factureren. Deze bijdrage wordt door de vereniging afgedragen aan de NGF.
– Contributies en handicapregistratiekosten en de in het vorige lid genoemde NGF-bijdrage dienen voor de eerste dag van de maand maart van het lopende jaar op de door de penningmeester aangegeven wijze te worden voldaan. Indien dit niet het geval is, ontvangt het betreffende lid een aanmaning met het karakter van een herinnering.
– Indien deze factuur voor de eerste dag van de maand april van dat jaar nog steeds niet betaald is, volgt kort daarna een tweede aanmaning en vervalt het speelrecht;
– Indien deze factuur voor de eerste dag van de maand mei van dat jaar nog niet betaald is, volgt kort daarna een derde aanmaning met de aankondiging van royement als er niet per omgaande wordt betaald;
– Indien er voor de eerste dag van de maand juni van dat jaar nog niet betaald is, wordt de betrokkene geroyeerd en per die datum uit de ledenlijst verwijderd. De betreffende factuur blijft openstaan en wordt verrekend bij de terugbetaling van de eventuele obligatielening. Het royement wordt gecommuniceerd met de diverse wedstrijdcommissies.
b. Indien men lid wordt na de eerste dag van de maand maart, is de uiterste termijn van betaling binnen twee maanden na de factuurdatum en geldt voor achterstallige betalingen een tijdspad dat overeenkomt met de hierboven opgenomen regeling.
c. Leden die hun lidmaatschap opzeggen en binnen een termijn van vijf jaar opnieuw lid worden, zijn geen entreegeld verschuldigd.
Aansprakelijkheid

Artikel 7
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door leden en/of introducés. Leden en/of introducés zijn gehouden de door hen veroorzaakte schade aan eigendommen van de vereniging te vergoeden.

De NGF heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle bij de NGF aangesloten individuele leden.
Slotbepaling

Artikel 8
In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur dat hierover verantwoording aflegt in de eerstvolgende algemene vergadering.
Juni 2010